ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จรรยา ลีลามโนธรรม
คำค้น : TECHNOLOGY ASSESSMENT , MASS TRANSIT ELECTRIC RAIL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการมีระบบขนส่ง มวลชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากพื้นฐานด้านวิศวกรรมขอบเขตของการวิจัยคือ 1. ช่วงเวลา พ.ศ.2537 - พ.ศ.2544 2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ไม่ทำการวิเคราะห์นโยบาย 4. ประเด็นที่สนใจคือการใช้ที่ดิน ความต้องการในการเดินทาง ระดับการบริการ ระบบสนับสนุน การใช้ตั๋วร่วม ความต้องการสาธารณูปโภค ความต้องการทรัพยากรบุคคล การเวนคืนที่ดิน และสภาพสิ่งแวดล้ม 5. โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหลัก(โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ามหานครและโครงการรถไฟชุมชน) ผลการวิจัยพบว่า การใช้ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยน แปลงเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ พื้นที่บริเวณปลายเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองจะพัฒนาเป็นศูนย์เมืองใหม่ และพื้นที่ชานเมืองส่วนอื่น ๆ จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยความต้องการในการเดินทางโดยรถไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะมากกว่าปริมาณพยากรณ์โดยบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ ระดับการบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ วางแผนไว้เมื่อเปิดให้บริการระบบสนับสนุน / พื้นที่จอดรถจะเกิดขึ้นในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าในชานเมือง ระบบสนับสนุน / ระบบป้อนจะเกิดขึ้นจากรถประจำทางโดยการปรับเส้นทางให้สั้นลง และ เหมาะสมกับเส้นทางของรถไฟฟ้าการใช้ตั๋วร่วมจะเกิดขึ้นระหว่างโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ความต้องการสาธารนูปโภคโดยโครงข่าย จะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเดิมที่มีอยู่ ความต้องการทรัพยากรบุคคลโดยโครงจ่ายฯ ประมาณ 9,400 คน การเวนคืนที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ สภาพสิ่งแวดล้อม (มลภาวะทางเสียง และมลทัศน์) จะมีความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่บริเวณสองข้างทางของโครงข่ายฯ

บรรณานุกรม :
จรรยา ลีลามโนธรรม . (2537). การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรรยา ลีลามโนธรรม . 2537. "การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรรยา ลีลามโนธรรม . "การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
จรรยา ลีลามโนธรรม . การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.