ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
นักวิจัย : ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ
คำค้น : RELIABILITY , COMPOSITE SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000520
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรยายถึงวิธีการคำนวณหาค่าความเชื่อถือได้ของระ บบไฟฟ้ากำลังแบบผสมด้วยวิธีระบุเหตุขัดข้อง ซึ่งจะทำการเลือกเหตุขัดข้องอย่างเป็นระบบและทดสอบเหตุขัดข้องเหล่านั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์โหลดโฟลว์แบบฟาสดีคัปเปิลเพื่อลดเวลาการคำนวณลง ในกรณีที่เกิดปัญหาสายส่งมีโหลดเกินจะใช้วิธีการจัดสรรกำลังผลิตใหม่และการตัดโหลด เพื่อระงับปัญหาดังกล่าว สำหรับขั้นตอนการเลือกเหตุขัดข้องจะจำกัดอันดับของเหตุขัดข้องที่จะ ทดสอบเพื่อลดเวลาการคำนวณลงโดยพิจารณาการขัดข้องของเครื่องกำเนินไฟ ฟ้าจนถึงอันดับที่สาม และพิจารณาการขัดข้องของสายส่งจนถึงอันดับที่สองนอกจากนี้จะใช้กฎเกณฑ์การคัดออกเพื่อลดจำนวนเหตุขัดข้องที่จะพิจารณาลงในการคำนวณจะพิจารณาการขัดข้องที่มีสาเหตุร่วมกันด้วย ผู้เขียนได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ COMRE ขึ้น เพื่อใช้สำหรับ คำนวณค่าดัชนีความเชื่อถือได้ทั้งค่าดัชนีบัสและค่าดัชนีระบบ โดยค่าดัชนีทั้งสองชุดนี้จะประกอบกันเป็นค่าดัชนีที่แสดงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง แบบผสมที่สมบูรณ์ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMREกับระบบทดสอบจำนวน 2 ระบบ เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระ บบทดสอบดังกล่าว จากผลการศึกษาแสดงว่าวิธีระบุเหตุขัดข้องเป็นวิธีที่มีประ สิทธิภาพ สำหรับใช้คำนวณหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . (2537). การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . 2537. "การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . "การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสมที่พิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.