ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล
นักวิจัย : วิบูลย์ สุรสาคร
คำค้น : BUILDING , COST , ESTIMATION , MONTE CARLO
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบจำลองการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร โดยวิธีมอนติคาร์โล ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาค่าก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร แยกตามประเภทอาคารคือ อาคารสำนัก งาน และคอนโดมิเนียม การประมาณต้นทุนอาคารนี้จะประเมินหาค่าความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างด้วยวิธีการมอนติคาร์โล ค่าใช้จ่ายของรายการต่าง ๆ จะถูกประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่ โดยทำการหาค่าการกระจายทางสถิติ และรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ในการสร้างแบบจำลองนี้จะทำการวิเคราะห์อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 20-30 ชั้นโดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการตั้งงบประมาณราคากลางสำหรับโครงการใหม่ และใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการประมาณราคาอย่างละเอียด

บรรณานุกรม :
วิบูลย์ สุรสาคร . (2537). การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิบูลย์ สุรสาคร . 2537. "การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิบูลย์ สุรสาคร . "การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วิบูลย์ สุรสาคร . การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.