ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : อภิญญา ซอหะซัน
คำค้น : RELATING FACTORS , ADOPTION OF INNOVATION IN EDUCATIONALTECHNOLOGY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1กับองค์ประกอบด้านสถานภาพของครูผู้สอน ประเภทของนวัตกรรมที่ใช้ สภาพสังคมของครูในโรงเรียน การสนับสนุนของผู้บริหารและคุณสมบัติของนวัตกรรม (2) ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1(3) ศึกษาว่าองค์ประกอบใดที่มีส่วนร่วมในการอธิบายความแปรปรวนการยอมรับกลุ่มตัวอย่างเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1 จำนวน 275 คนผลการวิจัยพบว่า 1. ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบด้านต่าง ๆ กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม พบว่า การมีรายได้จากการสอนศาสนา และการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และองค์ประกอบด้านสภาพสังคมของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2. การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูศาสนาอิสลามเขตการศึกษา 1 อยู่ในระดับมาก 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นชั้น (StepwiseMethod) เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่ดีที่สุด พบว่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือการมีรายได้จากการสอนศาสนาและการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาได้ร้อยละ 7.134

บรรณานุกรม :
อภิญญา ซอหะซัน . (2537). องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิญญา ซอหะซัน . 2537. "องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิญญา ซอหะซัน . "องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อภิญญา ซอหะซัน . องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.