ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : โฉมจิตรา เงินแพทย์
คำค้น : NEWSPAPER , ENVIRONMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครในด้านวิธีการใช้และระดับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอน เป็นบทเรียน และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคือครูวิทยาศาสตร์และครุสังคมศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 342 คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรนฐานแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิธีการใช้หนังสือพิมพ์รายวันในการ เรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมโดยแยกเป็นแต่ละฉบับ ดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการทำรายงาน นำความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ด้านสิ่ง แวดล้อมใหม่ ๆ มาใช้เป็นบทเรียน ให้นักเรียนนำเสนอข่าวสารสิ่งแวดล้อมหรือบทความที่เป็นประโยชน์มาจัดบอร์ดหรือป้ายนิเทศ ให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อม ใช้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆมายกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน และใช้เนื้อหาหรือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ 2. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอน เป็นบทเรียน และใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
โฉมจิตรา เงินแพทย์ . (2537). การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โฉมจิตรา เงินแพทย์ . 2537. "การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โฉมจิตรา เงินแพทย์ . "การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
โฉมจิตรา เงินแพทย์ . การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.