ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ
นักวิจัย : วรรณี อริยะสินสมบูรณ์
คำค้น : MNEMONIC METHOD , SEARCHING WORD-MEANINGS METHOD , SKILL , THAI DICTIONARY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000424
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยเทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความ หมายของคำและเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่จะนำไปสอนพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2537 จำนวน 60 คน สุ่มจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี อำเภอภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานคร สุ่มนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนนักเรียนชายและหญิงมีจำนวนเท่ากัน แบ่ง 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย 2) กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้เปิด พจนานุกรมไทยค้นหาความหมายของคำเพียงอย่างเดียว และ 3) กลุ่มควบคุมทุกกลุ่มฝึกทักษะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง จำนวน 4 สัปดาห์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดทักษะในการใช้พจนานุกรมไทย ก่อนและ หลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนทักษะในการใช้พจนานุกรมไทยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis ofVariance) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย มีคะแนนทักษะในการใช้พจนานุกรมไทยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกให้เปิด พจนานุกรมไทยค้นหาความหมายของคำเพียงอย่างเดียว 2. กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย และกลุ่มที่ได้รับการฝึกให้เปิดพจนานุกรมไทยค้นหาความหมายของคำเพียงอย่างเดียว มีคะแนนทักษะในการใช้พจนานุกรมไทยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 3. กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย มีคะแนนความสามารถในการใช้พจนานุกรมไทยช่วยในการสะกดคำและ การอ่านคำได้ถูกต้องและรวดเร็ว สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกให้เปิดพจนานุกรมไทยค้นหาความหมายของคำเพียงอย่างเดียว 4. กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย มีคะแนนความสามารถในการเรียงลำดับคำและการค้นหาความหมาย ของคำได้ถูกต้องและรวดเร็ว สูงกว่ากลุ่มควบคุม และไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ ได้รับการฝึกให้เปิดพจนานุกรมไทยค้นหาความหมายจองคำเพียงอย่างเดียว 5. กลุ่มที่ได้รับการฝึกให้จำพยัญชนะและสระตามระบบพจนานุกรมไทย และกลุ่มที่ได้รับการฝึกให้เปิดพจนานุกรมไทยค้นหาความหมายของคำเพียงอย่างเดียว มีคะแนนทักษะในการใช้พจนานุกรมไทยสูงกว่าก่อนได้รับการทดลอง ฉะนั้น จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่าโปรแกรมการสอนพัฒนาทักษะในการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ดีที่สุด คือโปรแกรมการสอนฝึกให้จำพยัญชนะและสระ ตามระบบพจนานุกรมไทย

บรรณานุกรม :
วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ . (2537). การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ . 2537. "การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ . "การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ . การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.