ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
นักวิจัย : ยุพยง วุ้นวงษ์
คำค้น : IMPLEMENTATION , INDEPENDENT CAREER , LOWER SECONDARY SCHOOL , THE EASTERN SEABOARD AREA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระ หว่างเรียน ขอโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการครูที่ปรึกษาโครงการ และนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานตามหลักการ แนวคิดจากคู่มือโครงการของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และ คณะทำงานประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหารหัวหน้า หมวด/ครูวิชาอาชีพ โรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันในด้านความพร้อมของบุคลากร มีการจัดหาเอกสาร และจัดทำคู่มือให้ครูศึกษาก่อนเขียนโครงการมีการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมชี้แจงครู นักเรียนและผู้ปกครองก่อนรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนเลือกครูที่ปรึกษาโครงการแล้วโรงเรียนแต่งตั้ง มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการของนักเรียน มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการนิเทศนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการประเมินผลหลังการดำเนินการ และรายงานผลต่อ สามัญศึกษาจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม ปัญหาในระดับมากที่พบส่วน ใหญ่ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบงาน และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จำนวนบุคลากรในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ นักเรียนไม่สนใจประกอบอาชีพอิสระ ครูที่ปรึกษาโครงการมีภาระหน้าที่และงบประจำมาก ขาดการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม การดำเนินงานของครูที่ปรึกษาโครงการและนักเรียนพบว่า ครูที่ปรึก ษาโครงการมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเขียนโครงการ นักเรียนรวมกลุ่มจัดทำโครงการด้วยความสมัครใจ ครูที่ปรึกษาโครงการประเมิน ผลโครงการนักเรียนจากผลการปฏิบัติงานโดยวิธีสัมภาษณ์ พูดคุย นักเรียนรายงานผลต่อครูที่ปรึกษาโครงการด้วยวาจาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และครูที่ปรึกษาโครงการรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมด้วยแบบรายงาน ปัญหา ในระดับมากที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ รายละเอียดในการเขียนโครงการมีมากสมา ชิกในกลุ่มอยู่ต่างห้อง ต่างระดับชั้น ทำให้ไม่มีเวลาปรึกษาหารือร่วมกัน บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในกาประเมินผลโครงการนักเรียนเท่าที่ ควร และนักเรียนขาดทักษะในการบันทึก

บรรณานุกรม :
ยุพยง วุ้นวงษ์ . (2537). การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพยง วุ้นวงษ์ . 2537. "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพยง วุ้นวงษ์ . "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ยุพยง วุ้นวงษ์ . การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.