ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : เสาวณี สุขศิลป์
คำค้น : SUPERVISORY NEEDS , PRESCHOOL TEACHERS , SAMUT PRAKAN PROVINCIAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศของครู ผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประ ถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยประชากรที่ใช้ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2537 ใน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา รวม 145 โรงเรียน จำนวนครู 317 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจชนิดเลือก ตอบ (Multiple choices) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เรียกการสอนระดับก่อนประถมศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเป็นบางส่วนและ ใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นบางส่วนจากแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจที่ส่งไป ทั้งหมดจำนวน 317 ฉบับ ได้รับกลับคืนจำนวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.69 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X('-)) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษา มีประสบการณ์การสอนระดับก่อนประถมศึกษาน้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาความต้องการการนิเทศจำแนกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา และด้านวิชาชีพครูปรากฏว่า ด้านเนื้อหาวิชาครูผู้สอนระดับก่อนประ ถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สมุทรปราการมีความต้องการการนิเทศอยู่ในระดับปานกลางในด้านการเตรียม สร้างเสริมทักษะภาษาไทย ด้านการเตรียมสร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และด้านการเตรียมสร้างเสริมลักษณะนิสัย ส่วนด้านการเตรียมสร้างเสริมประสบการณ์ ปรากฏว่ามีความต้องการการนิเทศอยู่ในระดับมาก ด้านวิชาชีพครู ปรากฏว่า ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษามีความต้องการอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาและด้าน การดูและเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

บรรณานุกรม :
เสาวณี สุขศิลป์ . (2537). การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวณี สุขศิลป์ . 2537. "การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวณี สุขศิลป์ . "การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
เสาวณี สุขศิลป์ . การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.