ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก
นักวิจัย : นิ่มนวล โมกขศักดิ์
คำค้น : CAREER SUBJECTS , LOWER SECONDARY SCHOOLS , THE DEPARTMENT OFGENERAL EDUCATION , THE EASTERN SEABOARD AREA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000399
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดวิชาอา ชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผู้สอนวิชาอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเตรียมการจัดวิชาอาชีพ โรงเรียนพิจารณา จากความพร้อมของโรงเรียนและใช้จุดเน้นในการจัดการศึกษาของกรมสามัญ ศึกษา กำหนดให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชาอาชีพ ครูผู้สอนวิชาอาชีพ และครูแนะแนวมีส่วนร่วมในการจัดวิชาอาชีพส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จัดประชุมชี้แจงหลักสูตร แผนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน จัดหาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร คู่มือการวัดผลและ ประเมินผล จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดบุคลากรรับผิดชอบงานแนะแนว งานวัดผลและประเมินผล สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้ แก่ จำนวนครูผู้สอน ครูแนะแนว งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สถานที่สอบและฝึกงานมีไม่เพียงพอ ด้านการดำเนินการจัดวิชาอาชีพ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประ ชุม อบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ การนิเทศและติดตามผล ให้คำแนะนำแก่ครูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล มีการจัดบริการแนะแนว ใช้ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานในโรงเรียนโดยครู ผู้สอนใช้วิธีฝึกปฏิบัติและสาธิต มีการวัดผลระหว่างเรียนและหลังเรียน สำหรับ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความรู้ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการนิเทศและติดตามผล เอกสาร คู่มือการใช้หลักสูตร สื่อการสอน สถานที่สอนและฝึกงาน รวมทั้งครูแนะ แนวมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้านการติดตามประเมินผลการจัดวิชาอาชีพ โรงเรียนติดตามประเมิน ผลโดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสังเกตจากการปฏิบัติงานของผู้รับ ผิดชอบ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอ และ ขาดเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

บรรณานุกรม :
นิ่มนวล โมกขศักดิ์ . (2537). การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิ่มนวล โมกขศักดิ์ . 2537. "การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิ่มนวล โมกขศักดิ์ . "การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
นิ่มนวล โมกขศักดิ์ . การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.