ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : นิตยา เทพอรุณรัตน์
คำค้น : PERFORMANCE , SITE SUPERVISOR , SECONDARY SCHOOLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน ของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาประชากรในการวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 480 คนและครูผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 480 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน480 โรงเรียน แบบสอบถามสร้างขึ้นตามกรอบงาน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 2) การสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้าง หรือสั่งให้หยุดงาน ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชา 3) การบันทึก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม และ 4) การรายงานและ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้านตามหน้าที่ของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยเน้นการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญ ส่วนสิ่งที่ครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรได้รับการจัดให้มีหรือปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การเตรียม ความรู้และประสบการณ์ทางช่าง การทบทวนเรื่องภาระงานและการให้สิ่งจูง ใจที่มาขึ้นเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

บรรณานุกรม :
นิตยา เทพอรุณรัตน์ . (2537). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา เทพอรุณรัตน์ . 2537. "การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา เทพอรุณรัตน์ . "การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
นิตยา เทพอรุณรัตน์ . การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.