ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์
คำค้น : BEHAVIORS , FOOD CONSUMPTION , PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS , THE SOUTHERN REGION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคใต้ ตามตัว แปรเขตที่ตั้งของโรงเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้ จำนวน 500คน เป็นนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล จำนวน 250 คน และนักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล จำนวน 250 คนได้รับแบบสอบถามคืนมา 478 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า "ที" ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลางนักเรียนมีความรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำในเรื่อง อาหารที่ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง อาหารที่มีสารบอแรกซ์อาหารของหญิงหลัง คลอด อาหารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ประโยชน์ของผักและผลไม้สีเหลืองนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลกับนักเรียนในโรง เรียนนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารแตก ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความรู้ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเทศ บาลหรือสุขาภิบาล 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดีนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือสุขา ภิบาลกับนักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีทัศนคติเกี่ยว กับการบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนัก เรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีทัศนคติดีกว่านักเรียนในโรง เรียนนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดีนักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลมี การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระ ดับ .05

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์ . (2537). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์ . 2537. "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์ . "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์ . พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.