ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บัญชา ในมีธรรมดี
คำค้น : PHYSICAL EDUCATION , WORK PERFORMANCE , PUBLIC SECONDARY SCHOOLSBANGKOK METROPOLIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติ งานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร ขนาด ใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง/ขนาดเล็ก แบบสอบถามถูกส่งไปยังครู พลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร 3 กลุ่มคือ โรง เรียนขนาดใหญ่พิเศษ 30 โรง 202 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 185 ชุด คิด เป็นร้อยละ 91.85 โรงเรียนขนาดใหญ่ 20 โรง จำนวน 147 คน ได้รับ แบบสอบถามคืน 133 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.47 โรงเรียนขนาดกลางและ ขนาดเล็ก 9 โรงเรียน จำนวน 61 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน 52 ชุด คิด เป็นร้อยละ 85.24 รวมแบบสอบถาม 410 ชุด ได้รับคืน 370 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 90.24 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง/ขนาดเล็ก อยู่ในระดับ "มาก" ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนด้านที่เกี่ยวกับวิชา ชีพ ด้านที่เกี่ยวกับชุมชน และด้านที่เกี่ยวกับการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา ยกเว้น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับชุมชน ในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง/ ขนาด เล็ก ที่อยู่ในระดับ "น้อย" 2. การปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร ด้านที่เกี่ยวกับชุมชน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ กับโรงเรียนขนาดกลาง/ ขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
บัญชา ในมีธรรมดี . (2537). การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัญชา ในมีธรรมดี . 2537. "การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัญชา ในมีธรรมดี . "การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
บัญชา ในมีธรรมดี . การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.