ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11
นักวิจัย : ยุพยง เทพาอภิรักษ์
คำค้น : READING COMPREHENSION LEVEL , STUDENTS AT THE LOWER SECONDARYEDUCATIONAL LEVEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจในการ อ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 11 ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ พิเศษและใหญ่ กลาง และเล็ก ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,080 คน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 11 จำนวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขาดใหญ่พิเศษและใหญ่ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยซึ่งผู้วิจัยสร้างและนำไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากรด้วยตนเอง แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่ามัชฌิมเลขคณิตความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 75 2. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของแต่ละระดับของความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนแต่ละชั้นมีดังนี้ 2.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 16.21, 13.90 และ 11.96 ตามลำดับ 2.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 1.75, 15.36 และ 13.57 ตามลำดับ 2.3 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 18.24, 16.20 และ 14.39 ตามลำดับ 3. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละขนาด มีดังนี้ 3.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่ ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 18.24, 15.95 และ 14.19 3.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 17.64, 15.42 และ 13.36 ตามลำดับ 3.3 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 16.07, 13.82 และ 11.78 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ยุพยง เทพาอภิรักษ์ . (2537). การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพยง เทพาอภิรักษ์ . 2537. "การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพยง เทพาอภิรักษ์ . "การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ยุพยง เทพาอภิรักษ์ . การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.