ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
นักวิจัย : สมศรี หมั่นประโคน
คำค้น : CURRICULUM IMPLEMENTATION , THE EXPANSION OF BASIC EDUCATIONOPPORTUNITY PROJECT , THE BUREAU OF LOCAL EDUCATIONADMINISTRATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรุง พ.ศ.2533) ใน โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ตามการรับรู้ของ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดหรือหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมาจากโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ และเมืองพัทยา จำนวน 71 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ฉบับ ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่ามัชฌิมเลขคณิต และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS-X) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเตรียมการใช้หลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดหรือหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยมีความ เห็นที่สอดคล้องกันว่า ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่า ได้ดำเนินการโดยเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ได้ปฏิบัติโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง ด้านการสอนของครู ผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาไทย มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ได้ดำเนินการโดยการเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทยมีความคิดเห็นว่า ได้ดำเนินการโดยเฉลี่ย ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สมศรี หมั่นประโคน . (2537). การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี หมั่นประโคน . 2537. "การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี หมั่นประโคน . "การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สมศรี หมั่นประโคน . การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.