ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536
นักวิจัย : ประจง หลิ่มโตประเสริฐ
คำค้น : ANALYSIS THOUGHTS , ENVIRONMENTAL CHILDREN' S BOOKS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสืออ่านสำหรับ เด็กที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536 ตามแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบการสงวนรักษาและฟื้นฟู และแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ เพื่อศึกษาการจัดประเภทเนื้อหาในหนังสืออ่านสำหรับเด็กที่ไม่เกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อมเฉพาะหนังสือนิทาน ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536โดยแยกตามรูปแบบของนิทานได้แก่ นิทานจินตนาการ นิทานพื้นบ้านนิทานวรรณคดีไทย และนิทานแปล ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. หนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536 จำนวน 456 เล่มเป็นหนังสืออ่านสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 286 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 62.72 2. ในบรรดาหนังสืออ่านสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พุทธศักราช 2530-2536 จำนวน 170 เล่ม พบว่า มีแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบการสงวนรักษาและฟื้นฟู จำนวน 163เล่ม คิดเป็นร้อยละ 95.88 และแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จำนวน 7 เล่มคิดเป็นร้อยละ 4.12 3. ในบรรดาหนังสืออ่านสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536 พบว่าหนังสือที่กล่าวถึงทรัพยากรป่า ไม้มากที่สุด รองลงมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า และกล่าวถึงทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานน้อยที่สุด 4. หนังสืออ่านสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่จัดพิมพ์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536 เฉพาะหนังสือนิทาน พบว่าเป็นหนังสือนิทานประเภทจินตนาการมากที่สุด รองลงมาเป็นหนังสือนิทานแปล

บรรณานุกรม :
ประจง หลิ่มโตประเสริฐ . (2537). การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประจง หลิ่มโตประเสริฐ . 2537. "การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประจง หลิ่มโตประเสริฐ . "การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ประจง หลิ่มโตประเสริฐ . การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.