ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กอบแก้ว ภูติธนารักษ์
คำค้น : REMINDING AND FOLLOW-UP TECHNIQUES , RESPONSE RATES , SINCERITY , MAILED QUESTIONNAIRES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาสายสามัญศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางและทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนเป็นรายคู่ด้วยสัดส่วน 2 ใน อัตราการตอบกลับ และเชฟเฟ่ในความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยได้สรุปดังนี้ 1. กลุ่มที่ได้รับการเตือนและการติดตามด้วยโทรศัพท์มีอัตราการตอบกลับสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ 2. กลุ่มที่ได้รับการติดตาม 2 ครั้ง มีอัตราการตอบกลับสูงกว่ากลุ่ม อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ 3. เทคนิคการเตือนและการติดตามกับความถี่ในการติดตามมีผลร่วม กัน ต่อความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์

บรรณานุกรม :
กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ . (2537). ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ . 2537. "ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ . "ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ . ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงในในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.