ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์
นักวิจัย : วีณา อัครธรรม
คำค้น : EFFECTS , REMINDIG TYPES , RESPONSE RATES , QUESTIONNAIRE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของประเภทการเตือนและ เพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ กลุ่มตัวอย่างคือครู-อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน โดยทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น แล้วสุ่ม 2 ขั้นตอน แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 100 คน เป็นเพศหญิง 73 คน เพศชาย 27 คน (1) กลุ่มที่ได้รับการเตือนทางโทรศัพท์ (2) กลุ่มที่ได้รับการเตือนทางจดหมาย (3) กลุ่มที่ได้รับการเตือนทางไปรษณีย์(4) กลุ่มที่ไม่ได้รับการเตือนซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม Hiloglinear โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss.PC('+) ผลการวิจัยพบว่า 1. อัตราการตอบกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ของกลุ่มที่ได้รับการเตือนทางโทรศัพท์ จดหมาย ไปรษณียบัตร และไม่เตือน ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. อัตราการตอบกับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ของผู้ตอบเพศหญิงและ เพศชายมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ไม่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทการเตือน และเพศของผู้ต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย์

บรรณานุกรม :
วีณา อัครธรรม . (2537). ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีณา อัครธรรม . 2537. "ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีณา อัครธรรม . "ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วีณา อัครธรรม . ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.