ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา
คำค้น : COST , ROUTE , SUPERVISION , LEPROSY , TUBERCULOSIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการนิเทศงานโรคเรื้อนและวัณโรคระหว่างการนิเทศแบบคณะนิเทศงานร่วมกันแบบแยกคณะนิเทศงาน ประเมินต้นทุนในการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนกับคณะนิเทศงานวัณโรคเป็นคณะนิเทศงานร่วมโดยผนวกเข้าเป็นงานประจำและกำหนดรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานแบบคณะนิเทศงานร่วม สำหรับการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการนิเทศงาน2 แบบนั้นพิจารณาจากต้นทุนรวม ต้นทุนต่อวันของการนิเทศงาน 1 รอบต้นทุนต่อผู้ได้รับการนิเทศงาน 1 คน ต่อวันต่อรอบ และต้นทุนต่อผู้ป่วย1 รายที่ตรวจพบ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยศึกษาต้นทุนและการนิเทศงานประจำปีงบประมาณ 2537 ของศูนย์โรคเรื้อนและศูนย์วัณโรคในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น ในพื้นที่ทดลองจังหวัดขอนแก่น (6 อำเภอ) พื้นที่ควบคุมจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย(จังหวัดละ 3 อำเภอ) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศงานแบบคณะนิเทศฯงานร่วมมีต้นทุนต่ำกว่า การนิเทศงานแบบแยกและนิเทศงาน โดยการนิเทศงานแบบคณะนิเทศงานร่วมมีต้นทุนรวมเท่ากับ 25,241.58 บาท ส่วนการนิเทศงานแบบแยกคณะนิเทศงานมีต้นทุนรวมเท่ากับ 41,334.12 บาท และต้นทุนรวมในการผนวกคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับคณะนิเทศวัณโรคในพื้นที่ทดลองเท่ากับ 58,058.11 บาท รูปแบบเส้นทางที่เหมาะสมของการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานร่วมนั้นศึกษาเส้นทางของการนิเทศงานในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการของHeuristic Programming ได้เส้นทาง 10 เส้นทาง สำหรับการนิเทศ งานโรงพยาบาล 20 แห่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,721 กิโลเมตร

บรรณานุกรม :
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . (2537). การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . 2537. "การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . "การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวบรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.