ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย
นักวิจัย : นิยดา กุลวาไชย
คำค้น : RICE PRODUCTION , MACHINERY , FERTILIZER , PESTICIDE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาในประเทศไทยโดยพิจารณาเป็นรายภาค ในการศึกษานี้ได้แบ่งพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น 4 ภาคคือตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง และใต้ และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาสภาพการใช้เครื่องจักรปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาภาคต่าง ๆ ในปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช โดยใช้แบบจำลองถดถอยเชิงซ้อนซึ่งมีสมมติฐานว่าขนาดเนื้อที่นา จำนวนแรงงานในครัวเรือน อายุ ระดับการศึกษาการเป็นเจ้าของที่ดิน การอยู่ในเขตชลประทาน รายได้ต่อไร่และสินเชื่อ เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการใช้วิทยาการต่าง ๆจากนั้นเปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้แบบจำลองStandardized coefficient และการตัดตัวแปรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากแบบจำลอง จากการศึกษาสภาพการใช้วิทยาการต่าง ๆ พบว่า ชาวนาไทยใช้ปุ๋ยมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรในการเตรียมดิน และใช้ยาปราบศัตรูพืชเป็นอันดับสุดท้ายยาปราบศัตรูพืชที่ใช้มากคือยาฆ่าแมลง และยาปราบวัชพืช เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ใช้ปุ๋ยมากกว่าภาคอื่น ๆส่วนภาคกลางใช้เครื่องจักและยาปราบศัตรูพืชมากที่สุด และเมื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างภาค แต่พบว่าสินเชื่อรายได้ต่อไร่ และการอยู่ในเขตชลประทานมีอิทธิพลสูงในการใช้วิทยาการต่าง ๆ ของทุกภาค

บรรณานุกรม :
นิยดา กุลวาไชย . (2537). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิยดา กุลวาไชย . 2537. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิยดา กุลวาไชย . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
นิยดา กุลวาไชย . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.