ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม
นักวิจัย : ใจทิพย์ ตรีประกายเพ็ชร
คำค้น : THAICOM SATELLITE , STRATEGIES , IMAGE , EFFECTIVENESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษากลยุทธการประรชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมไทยคม และประการที่ 2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โครงการ ดาวเทียมไทยคม การศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์โครงการดาวเทียม ไทยคม เป็นการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มชินวัตร และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมไทยคมแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1. การประชาสัมพันธ์ช่วงก่อนยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร (THAICOM pre-launch campaign) 2. การประชาสัมพันธ์ช่วงที่ดาวเทียมคนใกล้จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้ว (THAICOM launch campaign) 3. การประชาสัมพันธ์ช่วงหลังจากที่ดาวเทียมไทยคมได้ถูกส่งขึ้นสู่วง โคจรแล้ว (THAICOM post-launch campaign) จากกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ช่วง พบว่า กลุ่มชินวัตรได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับดาวเทียมไทยคม 2 ลักษณะ คือ การใช้การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร (CorporateAdvertising) และการสร้างเหตุการณ์เทียม (Pseudo-Events) ทั้งนี้กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร 2. การโน้มน้าวชักจูงใจ 3. การย้ำความเชื่อถือในโครงการฯ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงประสิทธิผลของการสร้างภาพลักษณ์โครงการดาวเทียมไทยคมจากการดำเนินกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า โดยภาพรวมแล้วคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรู้จักดาวเทียมไทยคม 92% หากจำแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจ พบว่า กลุ่มที่รู้จักดาวเทียมไทยคมมากที่สุดคือ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ใจทิพย์ ตรีประกายเพ็ชร . (2537). การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ใจทิพย์ ตรีประกายเพ็ชร . 2537. "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ใจทิพย์ ตรีประกายเพ็ชร . "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ใจทิพย์ ตรีประกายเพ็ชร . การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของ โครงการดาวเทียมไทยคม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.