ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520-
คำค้น : คริสต์ศาสนา , การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม , ชาวเขา--ไทย , ลีซอ , ลีซอ--ความเป็นอยู่และประเพณี , บ้านป่าตึง (เชียงราย)--ความเป็นอยู่และประเพณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746482 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ชาวเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี การผสมผสานทางวัฒนธรรม ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่นิยม และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ การศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน การเก็บข้อมูลประชากร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลวิจัยพบว่า มีการยอมรับสมมุติฐาน 5 ข้อ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ชาวเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความต้องการทางวัตถุ บทบาทของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ความคาดหวังที่จะมีรายได้เพิ่ม และความคาดหวังในอาชีพ

บรรณานุกรม :
นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520- . (2546). การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520- . 2546. "การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520- . "การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520- . การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.