ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : ดนัย หวังบุญชัย
คำค้น : INFORMATION TECHNOLOGY , DECISION MAKING , GRATIFICATION , NEWSPAPER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานภาพและพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจหนังสือพิมพ์รายวัน การรับ รู้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรระดับผู้บริหาร และปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรระดับปฎิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบระหว่างคู่ด้วย Scheffe และ LSD ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC" ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง โดยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำ คือ โทรศัพท์ในสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุติดตามตัว และเครื่องโทรสาร ลักษณะงานที่ใช้บ่อย คืองานทางด้านการพิมพ์เอกสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล และการเรียกใช้ฐานข้อมูล 2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษา การมีประสบการณ์ทางด้านการสัมนาการดูงาน และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังกัดองค์ กรหนังสือพิมพ์ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่สถานภาพทางด้านอื่น เช่น เพศ อายุ และอายุการทำงานไม่มีความแตกต่าง 3. บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางด้านการฝึกอบรม การดูงานการสัมนาที่แตกต่างกัน จะให้ความสำคัญต่อปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่างกันที่อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่สถานภาพทางด้านอื่น เช่น เพศ อายุ และอายุการทำงานไม่มีความแตกต่าง 4. ทางด้านปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในระดับปฎิบัติการ พบว่าผู้ที่มีเพศ และอายุการทำงานใน วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านที่สนับประโยชน์ต่อการบรรณาธิกรณ์ การคัดเลือกข่าว และ การนำเสนอข่าว และปัจจัยทางด้านการยอมรับผลกระทบต่อตัวบุคลากรผู้ใช้ โดยตรงที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

บรรณานุกรม :
ดนัย หวังบุญชัย . (2537). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัย หวังบุญชัย . 2537. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัย หวังบุญชัย . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ดนัย หวังบุญชัย . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.