ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : นันทกา โรจนวิภาต
คำค้น : พฤติกรรมทางเพศ , เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส , นักศึกษา--ไทย--ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ภูมิลำเนา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเภทของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ซึ่งมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสเป็นตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปิดและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แบบโควต้า และแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามและใช้วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์คือ ค่าไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สมมุติฐานในการวิจัยมีดังนี้ 1. นักศึกษาเพศชายจะยอมรับทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้สูงกว่านักศึกษาเพศหญิง 2. นักศึกษาที่อายุมากจะยอมรับทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้สูงกว่านักศึกษาที่อายุน้อย 3. นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะยอมรับทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้สูงกว่านักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 4. นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ำจะยอมรับทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้สูงกว่านักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 5. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดจะยอมรับทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยปิด ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1, 4, 5 และปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 2 และ 3

บรรณานุกรม :
นันทกา โรจนวิภาต . (2546). ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทกา โรจนวิภาต . 2546. "ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทกา โรจนวิภาต . "ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นันทกา โรจนวิภาต . ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.