ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท
นักวิจัย : เดือนฉาย อรุณกิจ
คำค้น : WORLD , THERAVADA BUDDHISM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทัศนะที่เกี่ยวกับโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น อาจจะมองได้เป็น 2ประเภท คือ โลกเชิงปรนัยและโลกเชิงอัตนัย แต่ความหมายของโลกทั้งสองนั้นมิได้ขัดแย้งกัน โลกเชิงปรนัย คือ โลกตามธรรมชาติปราศจากความหมายใด ๆซึ่งดำเนินไปภายใต้แห่งไตรลักษณ์ และกฎอิทัปปัจจยคา ส่วนโลกเชิงอัตนัยคือโลกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้โลกเชิงปรนัย แล้วมนุษย์ได้ให้ความหมายแก่กันและความพยายามที่มนุษย์ให้กับโลกเชิงปรนัยนั้น ก็เป็นไปตามความปรารถนาของมนุษย์ การรับรู้โลกเชิงอัตนัยนี่เองที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องรับรู้โลกเชิงปรนัยตามที่มันเป็นและเข้าใจธรรมชาติของมัน

บรรณานุกรม :
เดือนฉาย อรุณกิจ . (2537). การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เดือนฉาย อรุณกิจ . 2537. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เดือนฉาย อรุณกิจ . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
เดือนฉาย อรุณกิจ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.