ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธารา มีบุญ, 2520-
คำค้น : ถั่วโปและหวย , การพนัน--ไทย--กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741737653 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลในการวิจัยเก็บจากผู้เล่นการพนันหวยเถื่อนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 190 รายและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำนวน 10 ราย นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ ซึ่งมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สมมติฐานการวิจัย มีดังนี้ 1. ผู้เล่นเพศหญิงเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นเพศชาย 2. ผู้เล่นที่มีอายุมากเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่มีอายุน้อย 3. ผู้เล่นที่มีระดับการศึกษาต่ำเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่มีระดับการศึกษาสูง 4. ผู้เล่นที่มีรายได้ต่ำเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่มีรายได้สูง 5.ผู้เล่นที่มีอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงานเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่มีอาชีพ ไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงาน 6. ผู้เล่นที่คบค้ากับผู้ที่เล่นการพนันหวยเถื่อนเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ไม่คบค้ากับผู้เล่นการพนันหวยเถื่อน 7. ผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหวยเถื่อนมากเล่นการพนันหวยเถื่อนบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหวยเถื่อนน้อย ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐาน ข้อ 7 และปฏิเสธสมมติฐานข้อ 1,2,3,4,5 และ 6

บรรณานุกรม :
ธารา มีบุญ, 2520- . (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารา มีบุญ, 2520- . 2546. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารา มีบุญ, 2520- . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ธารา มีบุญ, 2520- . ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.