ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด
นักวิจัย : สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล
คำค้น : LAND USE PLANNING , GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน การศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ที่ดิน ปัจจัยที่กำหนดหรือ อุปสรรคต่อการใช้ที่ดินวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มของการใช้ที่ดิน และเสนอแนะ แนวทางในการวางแผนการใช้ที่ดินเหมาะสมของจังหวัดตราดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ คือ PC ARC/INFO จากการศึกษาพบว่า สภาพพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เป็นผลให้เกิดความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม การทำเหมืองแร่รัตนชาติเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมากที่สุด และ กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านกายภาพ และส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และ ทรัพยากรป่าไม้ ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นจะพบมากบริเวณอำเภอเขาสมิง อำ เภอบ่อไร่ และบางส่วนของอำเภอแหลมงอบ การวางแผนการใช้ที่ดินของจังหวัดนี้ เน้นการแก้ไขทางด้านกายภาพ โดยมี แนวความคิด คือ การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการ รักษาสภาพแวดล้อม โดยในแผนการใช้ที่ดินในอนาคตจนถึงปี พ.ศ. 2554 เสนอให้ แบ่งพื้นที่จังหวัดตราดออกเป็น 3 เขตใหญ่ ๆ คือ พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่พัฒนา นอกจากนี้ยังเสนอแผนพัฒนาทางกายภาพที่สนับสนุนแผนการใช้ที่ดินดังกล่าว ได้แก่ แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม แผนพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจและสาธารณูปการ แผนพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นแผนพัฒนาการใช้ที่ดินของจัง หวัดตราดเป็นสำคัญ สำหรับประเด็นการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานในการวาง แผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราดครั้งนี้พบว่า สามารถใช้ระบบนี้ช่วยในการวิเคราะห์เชิง พื้นที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องมีความเข้าใจในกระบวน การวางแผนเป็นอย่างดี และมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประ ยุกต์ที่ใช้งาน จึงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน ได้อย่างเต็มที่

บรรณานุกรม :
สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล . (2537). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล . 2537. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.