ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วรัญญา แตรวิจิตร
คำค้น : IMPACT , URBAN DEVELOPMENT , AGRICULTURE , PRAWET , BANGKOK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เขตประเวศ พร้อมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองของเขตประเวศ จากผลการวิจัยพบว่า พื้นที่เกษตรกรรมของเขตประเวศส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของแขวงประเวศ และทางตะวันออกของแขวงดอกไม้ ซึ่งเป็นบริเวณที่การพัฒนายังเข้าไปไม่ถึง พื้นที่เกษตรกรรมที่พบอยู่มากได้แก่พื้นที่ทำประมงน้ำจืด รองลงมาเป็นพื้นที่ทำนาข้าว และพืชสวน ตามลำดับซึ่งพบว่าบริเวรพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่จำนวน 11,869 ไร่ เมื่อปีพ.ศ.2530 นั้น มีจำนวนลดอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2536 พื้นที่เกษตรกรรมเหลืออยู่เพียง 7,962 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรกรรมทิ้งร้างหรือที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อรอการพัฒนาต่อไป ผลจากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้ต้องประสบปัญหาทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ทั้งจากการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ และปัญหาจากปัจจัยภายนอกนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองทั้งการขยายตัวของพื้นที่เมือง และการขยายระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ตลอดจนโครงการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ในเขตประเวศ

บรรณานุกรม :
วรัญญา แตรวิจิตร . (2537). ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรัญญา แตรวิจิตร . 2537. "ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรัญญา แตรวิจิตร . "ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วรัญญา แตรวิจิตร . ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.