ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย
นักวิจัย : สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517-
คำค้น : พรรคการเมือง--ไทย , พรรคพลังธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 974100067 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การศึกษาวิจัยเรื่อง พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของพรรคพลังธรรม เป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้าง และอย่างไร วิธีการในการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรวมพลังและพรรคพลังธรรมเป็นหลัก และสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความในวารสาร บทความวิเคราะห์และวิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของพรรคพลังธรรม เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความรุ่งเรืองของพรรคพลังธรรมเป็นผลมาจากปัจจัย 4 ประการด้วยกัน คือ 3 ปัจจัยแรกประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้นำที่ดี ปัจจัยด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้นำพรรคและพรรคพลังธรรมที่ดีและปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรที่ดี ทั้ง 3 ปัจจัยได้รับการสนับสนุนโดยปัจจัยที่สี่คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมืองที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ปัจจัยทั้ง 3 ของพรรคพลังธรรมได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี ความเสื่อมถอยของพรรคพลังธรรมก็เป็นผลมาจากปัจจัยทั้ง 4 ประการด้วยกันคือ ปัจจัยด้านผู้นำพรรคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้นำพรรคและพรรคพลังธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรของพรรคพลังธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป บวกกับปัจจัยที่สี่คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งทำให้พรรคพลังธรรมเสื่อมถอยลง

บรรณานุกรม :
สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517- . (2544). พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517- . 2544. "พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517- . "พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517- . พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.