ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค
นักวิจัย : ลำเนา เอี่ยมสอาด
คำค้น : ROCK , THAI POPULAR SONGS , OPPOSITION IDEOLOGY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคจัดเป็นวัฒนธรรมประชานิยมอย่างหนึ่งที่เผยแพร่สาระ และความบันเทิงไปสู่ผู้รับสารในสังคมไทยโดยผ่านทางสื่อมวลชนเพลงร็อคเป็นสื่อมีอิทธิพลต่อความนึกคิด ทัศนคติและค่านิยมของผู้รับที่เป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จุดมุ่งหมายของวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบและเนื้อหาของเพลง และเพื่อทราบถึงอุดมการณ์ ที่ถูกนำเสนอในเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคโดยมีข้อสันนิษฐานว่า เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคมุ่งเสนอความแปลกใหม่ เพื่อหนีความจำเจที่มีอยู่ในเพลงไทยสมัยนิยมทั่วไป และนำเสนออุดมการณ์ต่อต้านอุดมการณ์หลักของสังคม โดยใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีร็อคในต่างประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสื่อมวลชน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการฟังเทปเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ พ.ศ.2526 - 2538 จำนวน 50 ชุด ผลการศึกษาพบว่าเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคได้รับอิทธิพลจากเพลงร็อค ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพลงร็อคเข้ามาสู่สังคมไทยพร้อมกับการตั้งฐานทัพสหรัฐในไทย และภายหลังได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเพลงไทยสมัยนิยมแขนงหนึ่ง เพลงร็อคของไทยมีรูปแบบดนตรีที่หนักแน่น รุนแรงเสียงดังและมีท่วงทำนองดนตรี และคำร้องที่เร้าอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเพลงไทยสมัยนิยมประเภทอื่นๆ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เรื่องของความรักแต่อย่างเดียว แต่มีเรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงเรื่องราวในสังคมอย่างหลากหลายอุดมการณ์ที่ถูกนำเสนอในเพลงเป็นอุดมการณ์ที่ต่อต้านสังคมโดยใช้รูปแบบดนตรีที่รุนแรง และแข็งกร้าว ส่วนอุดมการณ์ที่นำเสนอที่ผ่านทางเนื้อร้องนั้น ได้รับเอาแนวคิดและค่านิยมต่างๆ ในสังคมไทยเข้าไปด้วยจึงไม่ได้ต่อต้านอุดมการณ์หลักของสังคมอย่างรุนแรง แต่เป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับสังคม

บรรณานุกรม :
ลำเนา เอี่ยมสอาด . (2538). การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . 2538. "การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . "การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.