ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล
นักวิจัย : ศุกล อริยสัจสี่สกุล
คำค้น : BIOMECHANICAL ANALYSIS , BOXING SKILLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ในด้าน คิเนแมติกส์ และ คิเนติกส์ 3 มิติ ของการชกมายสากล กลุ่มตัวอย่างคือ นักมวยสากลจำนวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับทักษะคือ กลุ่มแชมเปี้ยนโลก 2 คน กลุ่มนักกีฬาทีมชาติ 9 คน และกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัย 9 คน บันทึกการชกหมัดต่าง ๆ คือ ยืนชกขวาตรง เต้นชกขวาตรง ฮุค อัปเปอร์คัต ยืนแย้บซ้าย และ เต้นแย้บซ้าย โดยใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความเร็วสูง 100 ภาพต่อวินาที นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบภายหลัง โดยวิธีของ เชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มแชมเปี้ยนโลกมีหมัดฮุค และอัปเปอร์คัตที่มีแรงกระทบสูงสุดและแตกต่างจากกลุ่มนักกีฬาทีชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์ทางกายสภาพ ชีวกลศาสตร์ และการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มแชมเปี้ยนโลกมีการฝึกซ้อมที่หนัก และยาวนานกว่า มีความยาวเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อหน้าแขนท่อนบนขณะเบ่งเต็มที่ และความยาวแขนมากที่สุด มีการชกหมัดโดยใช้เท้าดันพื้นถ่ายน้ำหนักตัว เพื่อส่งแรงไปสู่หมัด และมีการใช้เครื่องผ่อนแรงในร่างกาย โดยการหมุนลำตัวเพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลขนาดของมุมของร่างกาย คือ ข้อมือ ข้อศอก หัวไหล่ สะโพก และ หัวเข่าก่อนชกหมัด มีค่า 170 63 35 158 และ 160 องศา ตามลำดับ และขณะหมัดกระทบเป้ามีค่า 165 160 (ยกเว้นหมัดฮุค และหมัดอัปเปอร์คคัตซึ่งมีมุน 135 และ 100 องศา ตามลำดับ) 100 (ยกเว้นหมัดอัปเปอร์คัตซึ่งมีมุม 135 และ 100 องศา ตามลำดับ) 100 (ยกเว้นหมัดอัปเปอร์คัตซึ่งมีมุม 80 องศา) 160 และ 165 องศา ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบการชกหมักต่าง ๆ ของกลุ่มแชมเปี้ยนโลกกลุ่มนักกีฬาทมีชาติ และกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัย พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 2.1 หมัดยืนชกขวาตรง กลุ่มแชมเปี้ยนโลกมีมุมเริ่มต้นของหัวไหล่มากที่สุด และกลุ่มนักกีฬาทีมชาติมีมุมเริ่มต้นของสะโพกมากที่สุด 2.2 หมัดเต้นชกขวาตรง กลุ่มนักกีฬาทีมชาติใช้เวลาในการชกหมัดน้อยที่สุด 2.3 หมัดฮุค กลุ่มแชมเปี้ยนโลกมีแรงกระทบจากการชกหมัดมากที่สุด 2.4 หมัดอัปเปอร์คัต กลุ่มแชมเปี้ยนโลกมีแรงกระทบจากการชกหมัด มากที่สุด และมีหมุนเริ่มต้นของข้อศอกมากที่สุด 2.5 หมัดเต้นแย้บซ้าย กลุ่มนักกีฬาทีมชาติใช้เวลาจากการชกหมัดน้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
ศุกล อริยสัจสี่สกุล . (2538). การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุกล อริยสัจสี่สกุล . 2538. "การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุกล อริยสัจสี่สกุล . "การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ศุกล อริยสัจสี่สกุล . การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.