ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต
นักวิจัย : สุชาดา ไกรพิบูลย์
คำค้น : STEP EXERCISE , MEDITATION , ELECTROENCEPHALOGRAM , CARDIOVASCULAR ENDURANCE , MENTAL HEALTH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบสเต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต จำนวน 68 คน ได้รับการสุ่มแบบลอค เข้ากลุ่ม 4กลุ่ม โดยกำหนดให้กลุ่มที่ 1 ทำการฝึกการออกกำลังกายแบบสเต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ กลุ่มที่ 2 ทำการฝึกการออกกำลังกายแบบสเต็ปอย่างเดียวกลุ่มที่ 3 ทำการฝึกสมาธิอย่างเดียว และ กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ต้องทำการฝึก ผลการวิจัยปรากฎว่า 1. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) กลุ่มที่ 1 (สเต็ป+สมาธิ)มีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2(สเต็ป) แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (สมาธิ และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่ม ที่ 2 (สเต็ป) มีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด แตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการศึกษาภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ 1 (สเต็ป+สมาธิ)และกลุ่มที่ 2 (สเต็ป) มีสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดในสัปดาห์ที่ 4, 6และ 8 แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่ 3(สมาธิ) มีสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดในสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ 1 (สเต็ป+สมาธิ)มีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพจับออกซิเจนเพิ่มมากที่สุด 2. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) กลุ่มที่ 1 (สเต็ป + สมาธิ)มีค่าเฉลี่ยของคลื่นแอลฟา ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (สมาธิ) แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (สเต็ป) และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการศึกษาภายในกลุ่มแต่กลุ่มพบว่า กลุ่มที่ 1 (สเต็ป +สมาธิ) และกลุ่มที่ 3 (สมาธิ) มีค่าเฉลี่ยของคลื่นแอลฟาในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8แตกต่างจากก่อนการทดลองอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่ 2 (สเต็ป)มีค่าเฉลี่ยของคลื่นแอลฟาในสัปดาห์ที่ 4, 6และ 8 แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ 1 (สเต็ป + สมาธิ) มีค่าเฉลี่ยของคลื่นแอลฟาเพิ่มมากที่สุด 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) กลุ่มที่ 1 (สเต็ป + สมาธิ)มีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดสุภาพจิตเอสซีแอล 90 ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่2 (สเต็ป) กลุ่มที่ 3 (สมาธิ) และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05และจากการศึกษาภายในกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดสุขภาพจิตเอสซีแอล 90 ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะการทดลอง

บรรณานุกรม :
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . (2538). ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . 2538. "ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . "ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบเสต็ปร่วมกับการฝึกสมาธิ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง ความอดทนของระบบไหลเวียนและสุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.