ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน
นักวิจัย : สุภิญญา พรหมภัทร
คำค้น : PRICE OIL , ADJUSTMENT , POLICY , EVALUATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง ผลของนโยบายลอยตัวน้ำมัน ว่า ได้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลหวังไว้หรือไม่ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้แก่ ต้องการให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหลุดพ้นจากการเมืองและเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก รวมทั้งให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นใน ตลาดน้ำมัน ผลการศึกษาพบว่า นโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน ได้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุ ประสงค์ในระดับหนึ่งโดยหลังจากใช้นโยบายลอยตัวราคาน้ำมันแล้ว การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ขึ้นกับการตัดสินใจทางการ เมืองแล้ว โดยโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันสามารถกำหนดราคาได้เองตามต้นทุนทำให้มีการปรับราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก ในส่วนของการปรับเปลี่ยนราคาตามตลาดโลกนั้น เมื่อราคาในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศจะมีความล่าช้าในการปรับตัวซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวของต้นทุนน้ำมัน ในประเด็นของการเพิ่มการแข่งขันในตลาดน้ำมันรัฐบาลได้มีนโยบาย ในการผ่อนคลายเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแง่ของการขออนุญาติเป็นผู้ค้า มาตรา 6 ซึ่งภายหลังจากการใช้นโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันสามารถกำหนดค่าการตลาดได้เอง ภายใต้กลไกตลาด ทำให้มีบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น จากการศึกษาโดยใช้ ดัชนีการกระจุกตัว และค่า Size ratio พบว่าหลังจากใช้นโยบายนี้ การกระจุกตัวและความแตกต่างใน ขนาดของธุรกิจในตลาดน้ำมัน มีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับ อันแสดงถึงโอกาสใน การเข้ามาแข่งขันของผู้ค้ารายใหม่ ๆ มีมากขึ้น ในส่วนของการแข่งขันด้านราคาในตลาดน้ำมันยังมีน้อย เนื่องจากมีความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ และความนิยมของผู้บริโภคต่อตรายี่ห้อพอสมควร อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าสภาพตลาดน้ำมันมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ที่เข้ามา และรายเก่าที่มีอยู่เดิม

บรรณานุกรม :
สุภิญญา พรหมภัทร . (2537). การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภิญญา พรหมภัทร . 2537. "การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภิญญา พรหมภัทร . "การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุภิญญา พรหมภัทร . การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.