ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย
นักวิจัย : ประยงค์ บุญครอบ
คำค้น : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM , HOUSING LOAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อศึกษาแนวความคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศึกษาวิธีการใช้ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานระบบสารสนเทศ หาแนวทางนำระบบสารสนเทศช่วยการตัดสินใจและการพัฒนาระบบสารสนเทศกับงานปฏิบัติการและงานบริหารโดยทำการศึกษาจากสถาบันการเงิน 5 ประเภท คือ ธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย และบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ผลการวิจัยพบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีมานานกว่า 10 ปีแล้ว การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นแบบระบบงานหลักคือ ใช้สำหรับงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ ได้แก่ งานรับฝากเงินรับชำระหนี้ งานเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น ต่อมาจึงได้พัฒนาระบบงานอื่น ๆ ได้แก่งานรับแบบคำขอยืมกู้ งานบันทึกข้อมูลผู้กู้ และหลักประกัน งานนิติกรรมจำนองและงานบังคับคดีเป็นต้น จนครอบคลุมงานสินเชื่อทุกกระบวนงาน หลังจากนั้นจึงทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเปลี่ยนการทำงานจากใช้แฟ้มข้อมูลสินเชื่อ เป็นการใช้ฐานข้อมูลจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานระดับปฏิบัติการและงานบริหารระดับกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางด้านความรวดเร็วและความถูกต้องระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้มากนักเนื่องจากยังไม่สามารถพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ช่วยเอื้ออำนวยให้การจัดระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะส่งผลให้การพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยมีความตื่นตัวและเติมโตมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ประยงค์ บุญครอบ . (2537). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยงค์ บุญครอบ . 2537. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยงค์ บุญครอบ . "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ประยงค์ บุญครอบ . ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.