ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย
นักวิจัย : จิตราภรณ์ วนัสพงศ์
คำค้น : RACISM , LAOS , IMAGE , NEWSPAPER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดชาติพันธุ์นิยมที่สะท้อนอยู่ในเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ไทย โดยใช้ภาพลักษณ์ของประเทศลาวและชาวลาวเป็นกรณีศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์และแบบฉบับของประเทศลาวและชาวลาวในหนังสือพิมพ์ไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งศึกษาจากตัวอย่างหนังสือพิมพ์ไทยในรอบ 10 ปี คือ ไทยรัฐและสยามรัฐ ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศลาวนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้านความสัมพันธ์ไทย-ลาว ปีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลาวมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์สงครามพิพาทชายแดน รองลงมาคือปี พ.ศ. 2532 อันเป็นช่วงเวลาที่ไทยกับลาวฟื้นฟูความสัมพันธ์ และปีพ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นปีที่มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนังสือพิมพ์ตัวอย่างทั้งสองฉบับ นำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นลบของลาวมากกว่าภาพลักษณ์ที่เป็นบวก คือ เสนอภาพลักษณ์ที่เป็นลบถึงร้อยละ 66.54และเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นบวก 33.46 โดยในช่วงปีพ.ศ. 2528-2532 ภาพลักษณ์ด้านลบปรากฏน้อยกว่าภาพลักษณ์ด้านบวก ส่วนพ.ศ. 2533-2537 ภาพลักษณ์ของลาวจะเป็นบวกมากกว่าลบ จากการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพลักษณ์ของลาวในหนังสือพิมพ์ไทยให้เป็นบวกมากขึ้นคือ สถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและลาวแต่ภาพลักษณ์ลบบางอย่างก็ถูกหนังสือไทยตอกย้ำอย่างสม่ำเสมอ ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดชาติพันธ์นิยมก็มีอิทธิพลต่อการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย โดยมีแนวคิดชาตินิยมสะท้อนออกมาในเนื้อข่าวเป็นบางช่วง จะสนับสนุนแนวคิดชาติพันธุ์นิยมในการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นลบให้กับประเทศลาว

บรรณานุกรม :
จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ . (2538). ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ . 2538. "ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ . "ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ . ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวในหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.