ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535
นักวิจัย : ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
คำค้น : NEWSPAPER , ELECTI0N
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000314
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวสารการเลือกตั้งให้กับพรรคการเมือง โดยวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารทุกรูปแบบที่นำเสนอด้วยการตรวจนับความถี่ของหัวข่าว หรือหัวเรื่อง เนื้อข่าว หรือเนื้อเรื่องและวัดปริมาณพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน 6 ชื่อฉบับที่วางจำหน่ายช่วงเช้าในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 13 กันยายน2535 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับพบว่าหนังสือพิมพ์ที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองมักมีความโน้มเอียงในการเสนอข่าวสาร ในลักษณะให้การสนับสนุนนักการเมืองผู้นั้นมากกว่าหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งด้านปริมาณข่าวสารและทิศทางการนำเสนอเนื้อหา ตลอดจนการเสนอข่าวสารเพื่อการแก้ข้อโจมตีกล่าวหา เมื่อเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ที่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของ หรือยอมให้นักการเมืองมีบทบาทเสนอข่าวสารได้อย่างสม่ำเสมอ กับหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของ พบว่าหนังสือพิมพ์เสนอข่าวสารให้กับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของในอัตราที่สูงกว่าหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข่าวสารเชิงบวกจะมีอัตราส่วนที่สูงกว่ามาก ขณะที่ข่าวสารเชิงลบจะมีปริมาณที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน และยังพบอีกว่าหนังสือพิมพ์ที่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของจะมีปริมาณเนื้อหาในลักษณะการแก้ข้อโจมตีกล่าวหาให้กับพรรคการเมืองของตนมากกว่า โดยมีปริมาณเนื้อหาโจมตีกล่าวหาพรรคของตนเองน้อยกว่า

บรรณานุกรม :
ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ . (2538). หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ . 2538. "หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ . "หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ . หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.