ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
คำค้น : CARTOON DRAWTNG , PRATHOM SUKSA FIVE STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000280
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากร คือนักเรียนจำนวน 467 คน จาก 14 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบทดสอบการวาดภาพการ์ตูน และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยได้พบว่า 1. ด้านสถานภาพและภูมิหลังของนักเรียน นักเรียนทุกคนได้เคยเห็นภาพการ์ตูนมาก่อน นักเรียนร้อยละ 64.88 ชอบการ์ตูนมากร้อยละ 96.78 ได้เห็นภาพการ์ตูนจาก ภาพยนตร์โทรทัศน์ และวีดีโอมากที่สุด ร้อยละ 91.43 ได้เคยเห็นการ์ตูนจากหนังสือการ์ตูน สิ่งที่นักเรียนชอบทำมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ อ่านหนังสือการ์ตูน วาดภาพการ์ตูนและดูภาพยนต์การ์ตูน คิดเป็นร้อยละ 98.92 96.78 และ 93.36 ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยวาดภาพการ์ตูนเลย คิดเป็นร้อยละ 3.21 ตัวการ์ตูนที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ โดเรมอน และเซเลอร์มูน คิดเป็นร้อยละ 70.66และ 46.46 ร้อยละ 95.28 สนุกสนานเพลิดเพลินการ์ตูนมากที่สุด และร้อยละ38.97 เริ่มวาดภาพการ์ตูนครั้งแรกเมื่ออยู่ชั้นอนุบาล 2. ด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการวาดภาพการ์ตูน นักเรียนร้อยละ 75.58 รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะวาดภาพการ์ตูน ร้อยละ 74.94ชอบวาดภาพการ์ตูนมากที่สุด เพราะชอบรูปแบบสีสันที่สวยงามของการ์ตูนร้อยละ 73.40 คิดว่าการลอกภาพการ์ตูนช่วยให้ทักษะการวาดภาพอื่น ๆ ดีขึ้น 3. ด้านการวาดภาพการร์ตูนของนักเรียน ตัวการ์ตูนที่นักเรียนนิยมวาดมากที่สุด คือ โดเรมอน เคโระ คิดเป็นร้อยละ 15.40 และ 4.71 ประเภทการ์ตูนที่นักเรียนชอบวาดมากที่สุด คือ การ์ตูนประเภทตลกขบขันและการ์ตูนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 71.57 และ 50.10 ภาพการ์ตูนที่แสดงข้อคิดเกี่ยวกับการคบคนดีเป็นมิตรและความกล้าหาญ คิดเป็นร้อยละ 53.74 และ 44.96 การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ คิดเป็นร้อยละ 53.74 มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คิดเป็นร้อยละ 52.03 4. ด้านพฤติกรรมการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียน นักเรียนมีการใช้แบบในการลอกภาพการ์ตูนมาก โดยใช้แบบจากภาพการ์ตูนมากจากหลาย ๆ แหล่งแล้วนำมาผสมผสานกัน เด็กผู้ชายมักวาดภาพการ์ตูนที่เป็นวีรบุรุษ การวาดภาพไม่ค่อยประณีตแต่วาดได้เสร็จรวดเร็ว ส่วนเด็กผู้หญิงจะวาดภาพการ์ตูนที่น่ารักและระบายสีได้เรียบร้อยดีกว่าเด็กผู้ชาย

บรรณานุกรม :
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย . (2538). การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย . 2538. "การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย . "การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย . การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.