ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : สุกัญญา ไพรดำ
คำค้น : NEEDS ASSESSMENT , INSTRUCTIONAL SUPERVISION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000205
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศ การสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกอง วิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษาประชากรที่ใช้ประกอบด้วยครู-อาจารย์ผู้สอน ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกคนที่ปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2538 ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศที่เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวม 40 แห่งจำนวนครู-อาจารย์ 664 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเป็นบางส่วนและใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นบางส่วน จากแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจที่ส่งไปทั้งหมด 664 ฉบับได้รับกลับคืนจำนวน 542 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.63 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต(...) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ครู-อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 11-15 ปี สอนตั้งแต่ 31 คาบ ขึ้นไปต่อสัปดาห์ สอน 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียน นอกเหนือจาการสอนยังต้องปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการนิเทศการสอน การประเมินความต้องการการนิเทศการสอนจำแนกเป็น 4 ด้านคือ ด้าน หลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอน ด้านสื่อการเรียน การสอนและด้านการวัดผลและประเมินผลปรากฏว่า ครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีความต้องการการนิเทศการสอนในระดับน้อย

บรรณานุกรม :
สุกัญญา ไพรดำ . (2538). การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุกัญญา ไพรดำ . 2538. "การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุกัญญา ไพรดำ . "การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สุกัญญา ไพรดำ . การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.