ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3
นักวิจัย : สมพร ศิริพัฒนกุลขจร
คำค้น : SUPERVISORY NEEDS , ACHAN THREE , ACADAMIC WORK PRODUCTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศและความต้องการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้ความรู้ของข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น อาจารย์ 3 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีประชากรที่ใช้ คือ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และอาจารย์ 2 ระดับ 6 โดยใช้แบบสอบถามส่งไปจำนวน 369 ฉบับ ได้รับกลับคืน 295 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณ หาค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ t-test ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ 2 ระดับ 5 และอาจารย์ 2 ระดับ 6 ส่วนใหญ่ มีความต้องการเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งทางด้าน หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการแต่ละ ประเภท และเมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการของอาจารย์ 2 ระดับ 5 และ อาจารย์ 2 ระดับ 6 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้รับความรู้ อาจารย์ 2 ส่วนใหญ่ต้องการได้รับความรู้โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรณานุกรม :
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . (2538). การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . 2538. "การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . "การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.