ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : พินิจ น้อยอินทร์
คำค้น : SUPERVISORY ACTIVITIES , ORGANIZATION , PRIMARY SCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัสุพรรณบุรีโดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียนประชากรที่ใช้การวิจัยคือผู้บริหารและครูวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างและแบบศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการนิเทศที่โรงเรียนส่วนใหญ่ของทั้งสามขนาดจัดคือการประชุมครู การเยี่ยมชั้นเรียนทั้งนี้ให้คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมการนิเทศโดย พิจารณาถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนเป็นสำคัญ ในขั้นเตรียมการ โรงเรียนส่วนใหญ่ของทั้งสามขนาดมีการกำหนดจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการนิเทศ มีการประชุมชี้แจงหรือจัดหาเอกสารทางการนิเทศให้บุคลากรได้ศึกษา มีากรเตรียมเครื่องมือนิเทศมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในการจัดกิจกรรมการนิเทศได้รับงบที่จัดสรรสำหรับงานวิชาการ หรืองบวัสดุของโรงเรียน ในขั้นดำเนินการ โรงเรียนส่วนใหญ่ของทั้งสามขนาดมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการนิเทศ มีการกำกับและนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการนิเทศ ตลอดจนมีการเผยแพร่การจัด กิจกรรมการนิเทศ ในขั้นประเมินผล โรงเรียนทดลองทั้งสามขนาดทุกโรงเรียนไม่มีการประเมินผลในขั้นเตรียมการส่วนขั้นดำเนินการมีการประเมินผู้รับการนิเทศและนักเรียนตลอดจนผู้นิเทศ นอกจากนี้มีการรายงานผลไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในขั้นปรับปรุง โรงเรียนส่วนใหญ่ของทั้งสามขนาดพยายามหาเทคนิควิธีใหม่ ๆ ตลอดจนอภิปรายกับคณะครูเพื่อหาทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมการนิเทศ ปัญหาในการจัดกิจกรรมการนิเทศได้แก่ ครูขาดความรู้และขัดแย้งกันในการเลือกกิจกรรมการนิเทศ ขาดความรู้ในการเตรียมเครื่องมือนิเทศ ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการนิเทศ ผู้นิเทศไม่สามารถนิเทศได้ตามปฏิทินการนิเทศ ขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผล และครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน

บรรณานุกรม :
พินิจ น้อยอินทร์ . (2538). การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พินิจ น้อยอินทร์ . 2538. "การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พินิจ น้อยอินทร์ . "การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พินิจ น้อยอินทร์ . การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลองตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.