ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปาริชาติ วรมิศร์
คำค้น : INSTRUCTIONAL SUPERVISORY , ART EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ในด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลและ ประเมินผล โดยจำแนกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดนตรีสาขาวิชานาฎศิลป์ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 509 ฉบับได้รับคืนฉบับสมบรูณ์ จำนวน 433 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.07 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาหาระดับความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูศิลปศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับปานกลางในด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ วรมิศร์ . (2538). การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ วรมิศร์ . 2538. "การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ วรมิศร์ . "การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปาริชาติ วรมิศร์ . การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.