ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร
นักวิจัย : ปัทมา ผ่องศิริ
คำค้น : TEACHING , MIND DEVELOPMENT , ANXIETY , NURSING STUDENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับ การพัฒนาจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เปรียบเทียบความ วิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วม กับการพัฒนาจิตกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การ รู้จักตนเองกับความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลหลังได้รับการสอนการดูแลสุขวิทยา ส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิต ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความวิตกกังวล และแบบประเมินการรู้จักตนเอง ซึ่งได้รับการตรวจ สอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงแล้วผู้วิจัยดำเนินการทดลองดังนี้คือ นำ แบบวัดความวิตกกังวลและการรู้จักตนเองไปประเมินความวิตกกังวลของนักศึกษา พยาบาล จัดนักศึกษาเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม โดยวิธีจับคู่ ตามคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและคะแนนความกังวลจากนั้นดำเนินการทดลองตามขั้น ตอนโดยนำแผนการสอนการดูแลสูขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิตไปสอนนักศึกษากลุ่มทดลอง และนำแผนการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลตามปกติไปสอนนักศึกษากลุ่มควบคุมเป็นเวลา 5 วัน ประเมินความวิตกกังวลและกังวลและการรู้จักตน เองนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มภายหลังการสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 4 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ แตกต่างโดยสถิติวิลคอกซอนหาความสัมพันธ์โดยใช่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิต มีคะแนนความวิตกกังวลต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนการรู้จักตนเองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การรู้จักตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบ กับความวิตกกังวลของนักศึกษาพยา บาลหลังได้รับการสอนการดูแลสูขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิตอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .05(r=-.6972)

บรรณานุกรม :
ปัทมา ผ่องศิริ . (2538). ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมา ผ่องศิริ . 2538. "ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมา ผ่องศิริ . "ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปัทมา ผ่องศิริ . ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการจิตที่มีต่อความวิตกกังวลของนัก ศึกษาพยาบาลปี่ที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.