ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์
คำค้น : HELPING RELATIONSHIP , NURSING FACULTIES , CLINICAL PRACTICE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสัมพันธ ภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัว อย่าง คืออาจารย์พยาบาล ที่ปฏิบัติงานนิเทศนักศึกษาในคลินิก วิทยาลัยพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 คน จากวิทยาลัย 4 แห่ง เลือกโดยสุ่มตัว อย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบบันทึกการสังเกต และคู่มือการวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกงานในคลินิกของอา จารย์พยาบาลโดยรวมรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการเป็นแบบอย่างมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับน้อย 2.สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของ อาจารย์พยาบาลจำแนกตามอายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ . (2538). การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ . 2538. "การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ . "การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ . การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.