ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
คำค้น : TIME MANAGEMENT , TIME SPENT , NURSING FACULTY , ROLES OFNURSING FACULTY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเวลาที่ใช้และการบริหารเวลาในการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์พยาบาลที่มีอายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงาน สถานภาพสมรสและสังคมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์พยาบาล 147 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามบทบาทอาจารย์ แบบสัมภาษณ์การบริหารเวลา และแบบบันทึกเวลา ซึ่งผู้วิจัยสร้างเอง แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้ว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 และ0.82 ตามลำดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ 1. ปริมาณเวลาเฉลี่ยที่อาจารย์พยาบาลใช้ในการปฏิบัติบทบาทด้านการสอน, การวิจัยเขียนบทความหรือตำรา, การปกครองและกิจกรรม, วิชาชีพ, การบริหารวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเท่ากับ 1787.76,155.80, 96.48, 71.18, 45.91 และ 42.15 นาทีต่อสัปดาห์ตามลำดับ 2. เวลาที่อาจารย์พยาบาลที่มีอายุต่างกัน ใช้ในการปฏิบัติบทบาทด้านวิชาชีพ, บริการวิชาการแก่สังคม และวิจัยเขียนบทความหรือตำรา แตกต่างกันในขณะที่เวลาที่อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน ใช้ในการปฏิบัติบทบาทด้านสอน,การปกครองและกิจกรรม, บริการวิชาการแก่สังคม และด้านอื่น ๆ แตกต่างกันเวลาที่อาจารย์พยาบาลที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ใช้ในการปฏิบัติบทบาท ด้านการปกครองและกิจกรรม และด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน และเวลาที่อาจารย์พยาบาลที่มีวุฒิการศึกษาและสังกัดต่างกัน ใช้ในการปฏิบัติบาทบาทด้านการสอน,การปกครองและกิจกรรม และด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การบริหารเวลาในการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์พยาบาลอยู่ในระดับ"ปานกลาง" และการบริหารเวลาในการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์พยาบาลที่มีอายุ, ประสบการณ์การทำงาน, วุฒิการศึกษา, สถานภาพสมรส และสังกัด แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . (2538). การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . 2538. "การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . "การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.