ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
นักวิจัย : ประไพ บวรฤทธิเดช
คำค้น : PLAN , FORMULATION , THE DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION , THE SEVENTH EDUCATION DEVELOPMENT PLAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูปัญหาและอุปสรรคการวางแผนของกรมการฝึกหัดครูและเสนอแนวทางในการวางแผนของกรมการฝึกหัดครู ตามกระบวนการวางแผนขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ที่มีทั้งหมด 6 ขั้น ตอน แหล่งข้อมูลได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารสัมภาษณ์ สอบถามจาก ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนของกรมการฝึกหัดครู ผลการวิจัยพบว่า กรมการฝึกหัดครูได้เริ่มจัดทำแหนทางด้านการศึกษา ครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 คือ แผนรับนักศึกษาจนถึงปัจจุบันเป็นแผนระยะกลาง 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้ของบประมาณและดำเนิน งานซึ่งแต่ละแผนจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันคือ แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 1-5 จะเน้นหนักในเรื่องการผลิตและพัฒนาครูทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพตลอดจนเน้นการฝึกอบรมครูเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสอน จะมีแผนงานรวม4 แผนงาน แต่ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยครูให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ จึงมีแผนงานรวม 7 แผนงานส่วนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนำผลการวิจัยของกรมการฝึกหัดครู เรื่อง "การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น" มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนซึ่งมีแผนงานรวม 7 แผนงาน ผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดตามแนวขั้นตอนแผน 6 และ 7ของกรมการฝึกหัดครูพบว่ากรมการฝึกหัดครูได้มีการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการวางแผนขององค์การยูเนสโก จะมีเฉพาะขั้นตอนการประเมินผลการปรับแผน และการจัดทำแผนใหม่ที่ไม่มั่นใจว่ากรมการฝึกหัดครูได้มีการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผน พบว่า กิจกรรมไม่มีการสำรวจปัญหา อุปสรรคและความต้องการของหน่วยงานในขั้นก่อนการวางแผนและระบบการรายงานผลการติดตามไม่ชัดเจนและขาดการประสานงานใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ข้อเสนอแนะที่เป็นความต้องการที่จะให้กรมการฝึกหัดครูได้กระทำใน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การวางแผนของกรมการฝึกหัดครูเป็นไปด้วยความสมบูรณ์พบว่า การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีมาตรการกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ประไพ บวรฤทธิเดช . (2537). การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประไพ บวรฤทธิเดช . 2537. "การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประไพ บวรฤทธิเดช . "การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ประไพ บวรฤทธิเดช . การศึกษาการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.