ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ
นักวิจัย : กาญจนา บุตรชน
คำค้น : ACTUAL SITUATION , EXPECTATION , HEALTH CARD PROGRAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพโดยศึกษาราคาและความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพเงื่อนไขของบัตรสุขภาพการบริการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพและรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโครงการบัตรสุขภาพ ในเรื่องการบริหาร การพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ ราคาและความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพ และเงื่อนไขของบัตรสุขภาพ ผลการวิจัย 1. สภาพปัจจุบันของการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพรวมทุกระดับสถานพยาบาล คือ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป มีความแตกต่างกับความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคาดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบัน 2. สภาพปัจจุบันของการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพในแต่ละระดับสถานพยาบาล มีความแตกต่างกับความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคาดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบัน โดยสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนมีความคาดหวังในระดับต้องการให้มีมากสภาพปัจจุบันในระดับพอใช้และโรงพยาบาลทั่วไป มีความคาดหวังในระดับต้องการให้มีมาก สภาพปัจจุบันในระดับดี 3. ประชาชนมากกว่า ร้อยละ 50 เห็นด้วยกับราคาและความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพ เมื่อเทียบกับราคาบัตรสุขภาพ 300 บาท 4. ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยกับเงื่อนไข 11 ข้อของบัตรสุขภาพโดยเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง "การคุ้มครองสมาชิกทุกคนในครอบครัว" แต่ไม่เห็นด้วยในเงื่อนไข 4 ข้อ คือ "การให้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี 6 ครั้งต่อปี" "การกำหนดวงเงินในการรักษาพยาบาล 2,000 บาทต่อครั้ง" "การให้จ่ายเงินเองและลดให้ร้อยละ 10 เมื่อค่ารักษาพยาบาลเกินวงเกินที่กำหนด" และ "การรับบริการฟรีต้องมีใบส่งตัวทุกครั้ง" 5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ราคาและเงื่อนไขของบัตรสุขภาพมีดังนี้ต้องการให้ "ใช้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดปี" "ให้รักษาพยาบาลฟรี ทั้งหมดเมื่อค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด" และ "ไม่จำกัดวงเงินในการรักษาพยาบาล" 6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพในระดับสถานีอนามัยต้องการให้ "มีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ" "มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น" และ "มีเวชภัณฑ์เพียงพอ" ในระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปเหมือนกัน คือ "ต้องการให้บริการรวดเร็วขึ้น" และ "เจ้าหน้าที่พูดเพราะ"

บรรณานุกรม :
กาญจนา บุตรชน . (2536). การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา บุตรชน . 2536. "การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา บุตรชน . "การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
กาญจนา บุตรชน . การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.