ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ดาราวรรณ สร้อยอินทร์
คำค้น : MANAGEMENT , NURSING SHORTAGE , WARD HEAD NURSE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยด้านการวางแผน การจัดระบบงาน และการอำนวยการ และเปรียบเทียบการจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง แผนก ระดับการศึกษา และการได้รับการอบรมด้านการบริหาร กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมและในด้านการวางแผน การจัดระบบงาน การอำนวยงาน และการควบคุมงาน อยู่ในระดับ "มาก" 2. การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยจำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง แผนก และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรื่องที่มีการจัดการมากที่สุด คือการยืดหยุ่นให้บุคลากรพยาบาลมีการแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รองลงมาคือ มอบหมายงานโดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และสถานการณ์ เรื่องที่มีการจัดการน้อยที่สุด คือการจัดสวัสดิการเงินกู้พิเศษให้สำหรับบุคลากรพยาบาล รองลงมาคือ การจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานแบบเผื่อเรียก 3. การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยจำแนกตามการได้รับการอบรมด้านการบริหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับการอบรมด้านการบริหารมีการจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลมากกว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการอบรม

บรรณานุกรม :
ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ . (2536). การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ . 2536. "การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ . "การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ . การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.