ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อารีย์ อรรถนุพรรณ
คำค้น : TASKS , CHARGED NURSES , EVENING SHIFT , MANAGEMENT PROCESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณงาน และเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และกระบวนการจัดการของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย จำนวน88 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสังเกตแบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ และคู่มือวิเคราะห์ สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยและผ่านกระบสนการทดสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงภายในแล้วผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1. ปริมาณงานที่พยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและโดยอ้อมเฉลี่ย 14.48 กิจกรรมและ 14.42 กิจกรรม ตามลำดับ 2. ปริมาณงานที่พยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและโดยอ้อม เมื่อจำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ปริมาณเวลาที่พยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและโดยอ้อมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง 35 นาทีตามลำดับ 4. ปริมาณเวลาที่พยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและโดยอ้อม พบว่า แผนกอายุรกรรมและกุมารเวชกรรม มีปริมาณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลสูงกว่าในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม และแผนกอายุรกรรมมีปริมาณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลสูงกว่าในแผนกศัลยกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. พยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการจัดการส่วนการวางแผน และการดำเนินงาน เมื่อพิจารณารายข้อด้านบุคคลอยู่ในระดับตั้งแต่มากที่สุดจนกระทั่งถึงน้อยที่สุด ในด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการจัดการในระดับมากที่สุดถึงปานกลาง 6. พยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการจัดการส่วนการประเมินผล เมื่อพิจารณารายข้อด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุดถึงปานกลาง ด้านวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการจัดการในระดับมากและปานกลาง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการจัดการในระดับมากและน้อย

บรรณานุกรม :
อารีย์ อรรถนุพรรณ . (2536). การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารีย์ อรรถนุพรรณ . 2536. "การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารีย์ อรรถนุพรรณ . "การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
อารีย์ อรรถนุพรรณ . การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.