ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์
นักวิจัย : อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516-
คำค้น : โฆษณา--ผลิตภัณฑ์สีเขียว , โฆษณาทางไปรษณีย์ , การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703694 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบที่วัยรุ่นหญิงต้องการ และเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความต้องการของวัยรุ่นหญิงนั้นๆ ขั้นตอนการวิจัยทำโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสกัดจากธรรมชาติในกลุ่มยาสระผม (Shampoo) เพื่อทำการวิเคราะห์บุคลิกภาพผลิตภัณฑ์จากลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า (Product-Relate-Characteristic) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และลักษณะเด่นของสินค้า (Product Package, Feature) ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบกับคน ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลิกภาพผลิตภัณฑ์ที่วัยรุ่นหญิงต้องการจะมีความเหมือนหรือสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่วัยรุ่นหญิงเป็น 2. ลักษณะบุคลิกภาพที่วัยรุ่นหญิงต้องการที่สามารถกระตุ้นให้วัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์และใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อย่อยได้ดังนี้ 2.1 การระบุบุคลิกภาพด้วยลักษณะทางกายภาพ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ-มีความเป็นเพศชาย (Musculine) มากกว่า อายุ-ช่วงอายุเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 20-25 ปีขึ้นไป อาชีพ-นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ศิลปิน นักแสดง และนักธุรกิจ นักบริหาร 2.2 การระบุบุคลิกภาพตามลักษณะบุคลิกภาพของคน (Human Personalities Trait) พบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มสามารถมีบุคลิกภาพได้มากกว่า 1 แบบ และสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 2.3 องค์ประกอบการออกแบบที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อุณหภูมิของสี-สามารถใช้ได้ทั้งสีอุ่นและสีเย็น ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ น้ำหนักสี-ได้แก่ น้ำหนักสีสว่าง รองลงมาคือ น้ำหนักสดเข้ม และน้ำหนักหม่น การใช้ภาพประกอบ-ได้แก่ ภาพถ่าย รองลงมาในสัดส่วนเท่าๆ กันคือ ภาพคอมพิวเตอร์และภาพวาด การใช้ตัวอักษร-ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ ตัวอักษรกลุ่ม San Serif ซึ่งเป็นแบบไม่มีเชิง 2.4 องค์ประกอบด้านการใช้สื่อและแนวทางการโฆษณาที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สื่อ-สามารถรับสื่อได้ทุกประเภทแต่ที่ต้องการมากที่สุดได้แก่ แผ่นพับ หนังสือคู่มือ และแคตาล็อค สิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา-ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดได้แก่ สิ่งดึงดูดใจด้านคุณภาพ, สิ่งดึงดูดใจด้านความพึงพอใจส่วนบุคคล และสิ่งดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่ วิธีการนำเสนอภาพโฆษณา-ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดได้แก่ การนำเสนอด้วยภาพบุคลิกภาพลูกค้า ภาพสัญลักษณ์ ภาพวัตถุดิบในการผลิต และภาพสถานที่มาของสินค้า

บรรณานุกรม :
อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516- . (2544). การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516- . 2544. "การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516- . "การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516- . การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.