ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : โกศล เสรีรัตนาคร
คำค้น : CONTINUATION , NORPLANT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการฝังยาคุมกำเนิดนอร์พล้านท์รายใหม่ในปีงบประมาณ 2535 อัตราคงใช้และเลิกใช้ เหตุผลการใช้การคงใช้ และเลิกใช้ และปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ กับการคงใช้ยาฝังคุมกำเนิด ประชากรศึกษาคือหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ฝังยาคุมกำเนิด รายใหม่ในปีงบประมาณ 2535 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย.2536 ซึ่งติดตามได้ทั้งสิ้น 240 ราย (ร้อยละ 95.2) จากทั้งหมด 252 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ยาฝังคุมกำเนิดมีอายุระหว่าง 26-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 51.7) ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่ (ร้อยละ 78.3) มีความรู้ระดับประถมศึกษาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.9) และมีบุตร 1-2 คนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.5) อัตราฝังยาคุมกำเนิดรายใหม่ ตลอดปีงบประมาณ 2535 ร้อยละ 2.5 (จากหญิงวัยเจริญพันธุ์คู่ทั้งหมด 10,131 ราย)อัตราคงใช้ยาฝังคุมกำเนิด เมื่อ 3, 6, 12, 18, 24 เดือน คิดเป็นร้อยละ99.6, 96.3, 90.8, 80.0 และ 74.5 ตามลำดับ เหตุผลการใช้เห็นว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้นานและสะดวกมากที่สุด (ร้อยละ 61.2) เหตุผลการคงใช้จากไม่ต้องการมีบุตรมากที่สุด (ร้อยละ 62.5) เหตุผลการเลิกใช้จากสาเหตุอาการข้างเคียงมากที่สุด (ร้อยละ 67.2) อาการข้างเคียงที่เป็นสาเหตุมากที่สุดคือ ปวดศีรษะวิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน (ร้อยละ 39.5)รองลงมาคือประจำเดือนมามาก และน้ำหนักลดอ่อนเพลีย (ร้อยละ 18.16และ 16.3) ตามลำดับ อัตราเลิกใช้ช่วง (<,-)3 เดือน, 4-6 เดือน,13-18 เดือนและ 19-24 เดือน ร้อยละ 0.4, 3.3, 5.4, 14.3 และ7.7 ตามลำดับ ปัจจัยในเรื่องอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ลักษณะประจำเดือน ความรู้สึกพอใจในการใช้ยาฝังมีความสัมพันธ์กับการคงใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

บรรณานุกรม :
โกศล เสรีรัตนาคร . (2536). การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โกศล เสรีรัตนาคร . 2536. "การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โกศล เสรีรัตนาคร . "การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
โกศล เสรีรัตนาคร . การคงใช้และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ใน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.