ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : อัจฉารา จันทร์ฉาย , อรรณพ ตันละมัย
คำค้น : สถาบันสิ่งแวดล้อม , มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม , มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย , สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) , สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย , การจัดการสิ่งแวดล้อม , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ อากาศเสียของโรงงานของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาทัศนคติของผู้บริหารข้ามชาติต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถาม ทำการสัมภาษณ์ลึก จากการศึกษาจากแบบสอบถามจำนวน 200 บริษัท ได้รับแบบสอบถามคืน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ยาง ไฟฟ้า สี กระดาษ โลหะ เครื่องปรับอากาศ เคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการวางนโยบายด้านความปลอดภัยด้านคุณภาพ ลดของเสีย ประหยัดพลังงานและการกำจัดของเสีย ส่วนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการวางแผน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อการจัดสิ่งแวดลัอม ข้อเสนอแนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่ารัฐบาลควรลดภาษีเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยววกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดดุลยภาพของระบบนิเวศต่าง ๆ ลดความสูญเปล่าของทรัพยากรที่ขาดแคลน และประเทศไทยขาดบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดลัอม ส่วนที่เห็นดัวยค่อนข้างน้อยได้แก่ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดลัอมสูงไป พนักงานส่วนใหญ่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดลัอม พนักงานของรัฐให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ สำหรับการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการในด้านสินค้า มีคำแนะนำในการใช้ สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน มีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกวิธี การประหยัดน้ำ การผลิตสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ่มค่า มีการใช้หลอดไฟฟ้าและเครื่องจักรประหยัดพลังงาน ประหยัดการใช้พลังงาน การจัดการทรัพยกรมนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบสุขภาพอนามัยพนักงาน การชักชวนให้พนักงานประหยัดน้ำ การรณรงค์ให้พนักงานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ประหยัดไฟฟ้า ส่วนการอบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมยังน้อยอยู่ และยังขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบัญชีและการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ยังมีการจดบันทึกทางการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมน้อยและขาดการทำวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดลอม การศึกษาเปรียบเทียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่ามาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยต่ำกว่าต่างประเทศ ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า และเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าต่างประเทศ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควรเป็นความร่วมมือของ 3 ฝ่ายในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภาครัฐควรมีการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม พนักงานของรัฐควรมีการดำเนินการที่มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ควรเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับนักเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจ ส่วนภาคเอกชนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน สำหรับประชาชนควรมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ธุรกิจมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
อัจฉารา จันทร์ฉาย , อรรณพ ตันละมัย . (2540). การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉารา จันทร์ฉาย , อรรณพ ตันละมัย . 2540. "การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉารา จันทร์ฉาย , อรรณพ ตันละมัย . "การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อัจฉารา จันทร์ฉาย , อรรณพ ตันละมัย . การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.